top of page

Regulamin strony

Bądźmy mili :)

Nie obrażamy innych

Nie kopiujemy treści bez zgody autora

Decyzje administratora są ostateczne

Nie spamujemy

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie www.synapsoedu.com (dalej: Serwis).

 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest  Synapso Centrum Szkoleniowe, ul. Kormoranów 13, 80-660, Gdańsk (dalej: Administrator).

 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

 4. Zbierane przez Administratora dane będą:

  • przetwarzane zgodnie z prawem,

  • przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

  • przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.

 2. Twoje Dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

  1. Świadczenie i obsługa Usług;

  2. Dalszy rozwój, personalizacja, rozbudowa i doskonalenie naszych Usług na podstawie wspólnych lub osobistych preferencji, doświadczeń i trudności Użytkowników;

  3. Udzielanie Użytkownikom bieżącej pomocy i wsparcia technicznego;

  4. Możliwość wysyłania naszym Użytkownikom ogólnych i spersonalizowanych zawiadomień dotyczących usług oraz wiadomości promocyjnych (bliższe informacje na ten temat zawiera art. 7 poniżej);

  5. Pomoc w aktualizowaniu, rozbudowywaniu i analizowaniu naszych rejestrów w celu identyfikacji nowych klientów;

  6. Opracowywanie zbiorczych danych statystycznych i innych zbiorczych lub wywnioskowanych Danych osobowych, jakie mogą posłużyć nam lub naszym partnerom biznesowym do świadczenia i doskonalenia odnośnych usług;

  7. Udzielanie profesjonalnej pomocy, wyłącznie na Twój wniosek;

  8. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa danych i zapobieganie nadużyciom; oraz

  9. Spełnienie obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych.​
    

 3. Twoje Dane osobowe wykorzystujemy w celach określonych w ust. 2, jeżeli:

  1. wykorzystywanie przez nas Twoich Danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia kroków mających na celu zawarcie umowy z Tobą (np. dostarczenia Ci narzędzia do tworzenia stron internetowych, udzielenia Ci wsparcia lub pomocy technicznej);

  2. wykorzystywanie przez nas Twoich Danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego lub regulacyjnego; lub

  3. ​wykorzystywanie przez nas Twoich Danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów i celów biznesowych (np. do utrzymania i doskonalenia naszych Usług i efektywności Wix poprzez wykrywanie problemów technicznych), pod warunkiem, że jest ono wykonywane w sposób proporcjonalny i z poszanowaniem Twojego prawa do prywatności.

 4. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

 

III. Okres przetwarzania danych osobowych

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

 

IV. Informacje o przetwarzaniu

 

 1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:

  • podmiotom powiązanym z Administratorem

  • podmiotom współpracującym z Administratorem,

  • podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,

  • podmiotom obsługującym płatności internetowe,

  • podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,

  • kancelariom prawnym.

 2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, będą przekazywane firmie Wix.com Ltd oraz partnerom obsługującym aplikacje na stronie niezbędne do jej funkcjonowania.


V. Prawa osób, których dane dotyczą

 

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych

  • sprostowania danych

  • usunięcia danych

  • ograniczenia przetwarzania danych

  • przenoszenia danych

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie usprawiedliwionego interesu administratora

  • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem

 2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.

 3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

 4. Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub wnioskować o ich usunięcie pisząc mailowo na adres kontakt@synapsoedu.com.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.

 2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.

bottom of page